Profi sport pszichológiája >

Sportpszichológus a labdarúgó akadémiákon (diagnosztizálás)- Baranya István (pszichológus, UEFA Pro) előadása, az UEFA Elit 'A' edzőképző tanfolyamon

Más lélektani  ágazatok, különösen azok, amelyek a mozgásfejlődéssel, tanítás-tanulással, személyiségfejlődéssel, az egyénnel és a csoporttal a csapattal és a motivációval, mentalitással foglalkoznak, előszeretettel keresnek maguknak "terepet" a sporttevékenység területén. Ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit a sportpszichológia integrálta. Elégséges-e sportpszichológiáról beszélni egy-egy labdarúgó akadémia kapcsán ?  Vagy ezekben az intézményekben specialistákra van szükség, akit - tevékenységéből adódóan -  LABDARÚGÓ SPORTPSZICHOLÓGUSNAK definiálnak.

 

 •  A labdarúgó sportpszichológus feladata, tevékenysége az akadémiákon és az utánpótlás csapatoknál:
  • Diagnosztizálás (teszt, mérés, interjú) - indikációs szakasz
  • Tanácskozás az edzővel
  • Terápia, beavatkozás (ha kell.)
  • Gondozás (egyén, csoport, csapat - edző, játékos)

Figyelem !
Nem a pszichológus a csapat lelki gondozója,  hanem az edző!

 • A labdarúgó sportpszichológus klinikai adatszerzése:

A gyakorló  labdarúgó sportpszichológus feladatai: elsődlegesen a kliensével (játékos, edző, szülő, vezető) kapcsolatos idiografikus vagy egyedi adatok összegyűjtése érdekli. A megmutat­kozó problémák eredetének és specifikus természetének alapos megértésére törekszik az adatszerzés(a személy problémáival kapcsolatos információ összegyűjtése) és a diagnózis(annak meghatározása, hogy a személy disz­funkcionális működése milyen ismert pszichés zavar­hoz tartozik) segítségével.

 

INTERJÚ

TESZTEK

MEGFIGYELÉSEK

Strukturálatlan
Strukturált
Félig strukturált

Projektív (TAT, MAWI, Mawgyi-R,  WISC-IV, RO)
Személyiség ( MMPI, CPI, EPQ, BFQ, TCI, Cattel, STAXI-2)
Teljesítmény (IQ, IST-2000R, IST)
Pszichofiziológiai (CT, MRI, EEG, GBR)
Önkitöltő tesztek

In vivo (term. kör. között)
Strukturált
Önmegfigyelés (napló)

Különbséget kell azonban tenni a gyermekeket, serdülőket, ifjúkat és a felnőtteket vizsgáló tesztek, módszerek között. Az akadémiákon foglalkoztatott játékosok 12-18. év közötti fiatalok, ezért az életkorhoz adekvát pszichológusi adatszerzésre van szükség.
A klinikai adatszerzés A hatékony adatszerzé­si eszközöknek meg kell felelniük a standardizáció, a reliabilitás és avaliditáshármas követelményének. A legtöbb adatszerzési módszer három általános kategó­riába tartozik, ezek: a klinikai interjú, a teszt és a megfi­gyelés.

 • Klinikai interjú Lehetővé teszi a klinikus szá­mára a betegével való személyes kapcsolatterem­tést, a vele kapcsolatos általános benyomás kiala­kítását. Lehet strukturálatlanvagy strukturált.
 • Klinikai tesztek A klinikai tesztek olyan eszkö­zök, melyek a személy pszichés működésének bi­zonyos aspektusairól nyújtva információkat, le­hetővé teszik a személy átfogó működésére való következtetést. Lehetnek projektív tesztek, szemé­lyiség-kérdőívek, önkitöltő kérdőívek, pszichofi­ziológiai tesztek, neuropszichológiai tesztek és in­telligenciatesztek.Mivel egyik teszt sem felel meg maradéktalanul a standardizáció, a megbízható­ság és az érvényesség szigorú kritériumainak, cél­szerű tesztbattériákatalkalmazni a pszichés mű­ködés felmérésére.
 • Klinikai megfigyelések Az emberi viselkedés megfigyelésének két legfontosabb módszere a természetes megfigyelés és a strukturált megfigye­lés. Használható még az önmegfigyelésis, amikor a vizsgálati személyek saját maguk vezetnek gon­dos feljegyzéseket egy adott nap folyamán visel­kedésükről, érzéseikről és gondolataikról.
 • Diagnózis Az adatok összegyűjtése és értelmezése után a klinikusok klinikai képet,majd diagnózist állítanak fel. A diagnózis általában a különböző rendellenességeket összegyűjtő és leíró osztályozási rendszereknek megfelelően történik. A Mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyvét(DSM)az Amerikai Pszichiátriai Társaság dolgozta ki.

Természetesen nem csak rendellenességeket lehet kimutatni, hanem motiváltságot, erős mentalitást, kiegyensúlyozott személyiséget, kreativitást. Azaz arra is kíváncsi az edző, hogy melyik játékosai  lelkülete, pszichéje van rendben és kik lehetnek a húzóerői a csapatának.