A profi sport pszichológiája >

A CPI (California Psychological Inventory) teszt alkalmazása az edzők személyiségvizsgálatakor - Baranya István pszichológus, UEFA 'Pro'

Az európai labdarúgó top-csapatok és más csapatsportágak menedzsmentje nem bíz semmit a véletlenre.  Kő kemény profi világ a bizniszről szól. Euró és dollár milliók cserélnek gazdát, egy-egy labdarúgót csillagászati összegekért vesznek meg.  Régen rájöttek, hogy csak a legfelkészültebb, legalkalmasabb emberekkel lehet ezt a tempót és eredményességet tartani. Felnőtt és utánpótlás csapatoknál dolgozó edzők, vezetők, háttérmunkatársak kiválasztásához, a   személyiségprofiljuk felmérésének az egyik legalkalmasabb pszichológiai tesztje a CPI (California Psychological Inventory) .

A teszt megbízhatóságát jelzi, hogy közel 50 éve használják a pszichológusok, pszichiáterek. Kezdetben az amerikai hadsereg katonáin alkalmazták, hogy felmérjék alkalmasságukat, képességeiket, személyiségjegyeiket.
A CPI (California Psychological Inventory) teszt a CPI segítségével már az első fordulóban kiszűrik az alkalmatlanokat. A 480 vagy 300 kérdéses teszt segítségével a jelentkezők személyiségét mérik, hogy megállapítsák kik alkalmasak a meghirdetett munkakör betöltésére.
300 állítás: igaz vagy hamis?
Magyarországon talán elterjedtebb a CPI 300-as változat, (a másik teszt a CPI 480), melyben 300 kérdésre kell a tesztírónak válaszolnia. Pontosabban 300 állításról kell eldönteniük, hogy igaz vagy sem. Mivel pár másodperc alatt meg lehet adni a választ például arra, hogy "Egy társaságban szeretek a középpontban lenni. igen vagy nem" , a teszt kitöltése a "kérdések" nagy száma ellenére sem vesz sok időt igénybe.
Vizsgált tulajdonságok: becsvágytól a  rugalmasságig
A tesztben szereplő állítások az alábbi tulajdonságok meglétére illetve hiányára vonatkoznak: dominanciatörekvés, ambíció, becsvágy, kontaktuskészség, szociális fellépés, önelfogadás, aktuális közérzet, szorongásmentesség, egyéni felelősségtudat, társas felelősségérzet, önkontroll, tolerancia, elfogadókészség, én-erő, pozitív benyomáskeltés, közösségi beállítódás, teljesítés külső késztetésre, teljesítés belső késztetésre, praktikus intelligencia, pszichológiai érzék, empátia, rugalmasság, fogékonyság érzelmi reakciókra. Az adott tulajdonságra vonatkozó kérdések nem egymás után következnek, hanem teljesen összekeverve szerepelnek - és egyébként elég nehéz megállapítani, melyik tulajdonságot melyik kérdés vizsgálja.
Az értelmezés menete
A teszt-útmutató alapján kiszámított nyerspont-értékeket vagy "T" értékekre számítjuk át, vagy, ha rendelkezésre áll profillap, arra vezetjük fel. Az értelmezés alapja csak standard pontérték lehet.
Komplett személyiségkép csak a 21 skála eredményeit összegző profil alapján alakítható ki. Az értelmezés alapanyagából fokozatosan alkotjuk meg a diagnózist.
1. A skálák értelmezésekor a skálán elért pontfokozatokat átváltjuk a preferált helyzetmegoldási módokat, attitűdöket, habituális reakciókat tükröző tulajdonságlistákra, és kiemeljük a domináns patterneket.
2. A skálák közötti interakciók elemzésekor az egyes skálákon felmerült tulajdonság-patternek kölcsönhatását, az interferáló vagy egymást kioldó tendenciák kombinációs lehetőségét vizsgáljuk meg.

A 21 skálát 4 csoportba oszthatjuk :

1. SKÁLA CSOPORT (dominancia-szubmisszió) : az interperszonális hatékonyság , kiegyensúlyozottság , szociális ügyesség , önbizalom mutatói :

. Dominancia (DO) - Ez a skála megmutatja, hogy a személy interperszonális kapcsolataiban törekszik-e domináns szerepre
. Státus elérésére való képesség (CS) - Megmutatja, hogy a személy rendelkezik-e azokkal a személyiségadottságokkal, tulajdonságokkal amelyek alapján vezető pozícióra tehet szert.
. Szociabilitás (SY)  - Ez alapján megállapítható, kik tudnak könnyen és hatékonyan beilleszkednek közösségekbe.
. Szociális fellépés (SP)  - Azonosítja az interperszonális kapcsolatokban nagy önbizalommal, határozott fellépéssel részt vevő személyeket.
. Önelfogadás (Sa)  - A skála a személyes értékeivel, képességeivel tisztában levő, az önismeret és önértékelés magas szintjén álló személyek azonosítását célozza.
. Jó közérzet (Wb)  - Megmutatja, kik minimalizálják aggodalmaikat, panaszaikat.
. Szorongás (An)  - A bizonytalan, aggodalmaskodó, kiegyensúlyozatlan szenzitív személyeket azonosítja.

2. SKÁLA CSOPORT : szocializáltság , szociális érettség , kiegyensúlyozottság , felelősségérzet , a személyiség értékrendszerének mutatói :

. Felelősségtudat (RE) - A lelkiismeretes, munkájukat felelősségteljesen végző, megbízható személyeket azonosítja.
. Szocializáltság (SO) - A szociális érettség és szociális felelősségérzet mértékét állapítja meg.
. Önkontroll (Sc) - Megmutatja, kik képesek viselkedésük hatékony szabályozására, indulataik racionális ellenőrzésére.
. Tolerancia (To) - Ezek a személyek képesek az egyéni és a közösségi érdekek harmonikus egyeztetésére, empátiás készségük átlagon felüli.
. Önerő (ES)  - Azonosítja a fizikailag és pszichikailag egyaránt egészséges, kiegyensúlyozott személyeket.
. Jó benyomáskeltés (Gi)  - Ők képesek kedvező benyomást kelteni magukról, és jelentőséget tulajdonítanak annak, hogyan reagálnak rájuk mások.
. Közösségiség (Cm) - A skála célja annak meghatározása, hogy milyen mértékben felelnek meg az egyén reakciói és válaszai a kérdőívben felállított átlagelvárásnak.

 

3. SKÁLA CSOPORT : a teljesítmény motivációs hátterének ( extrinsic vagy intrinsic ) és az intellektuális hatékonyságnak a mutatói :

. Teljesítményelérés konformizmus útján (Ac) - Azokat magasan teljesítménymotivált személyeket azonosítja, akiknél a teljesítmény elérésére való irányultságot alapvetően külső motívumok serkentik.
. Teljesítményelérés függetlenség útján (Ai)  - A belsőleg motivált személyeket azonosítja, akiknél a problémák megoldásában autonómia érvényesül.
. Intellektuális hatékonyság (Ie)  - Az intellektuálisan hatékony, a szellemi tevékenység iránt élénken érdeklődő személyeket mutatja meg.

 

4. SKÁLA CSOPORT : az érdeklődés irányultságának , az intellektus jellemzőinek , a személyiség plaszticitásának mutatói :

. Pszichológiai érzék (Py) - Azonosíthatjuk azokat, akik érzékenyen reagálnak mások élményeire, motívumaira, szükségleteire.
. Empátia (Fx) - Az érzelmileg nyitott, a másik mélyreható meg-értésére hajlamot mutató személyeket azonosítja
. Flexibilitás (Fe) - Az alkalmazkodási képesség fejlettségét mutatja meg.
. Nőiesség  - A skála célja regisztrálni az érdeklődés feminin vagy maszkulin jellegét. Magas pontértékek mindkét nem esetében inkább nőies érdeklődést, a nőkre jellemző viselkedésformák preferálását jelzik.

 

A VIZSGÁLT EDZŐ KIÉRTTÉKELÉSE
- Pl. az edzőnél a magas dominancia (Do) és magas szociabilitás (Sy) szintnél: magas szociális intelligencia, koordinál, irányít, kezdeményez, vezet, tanácsot ad, mindezt szeretetteljes motivációs bázisról.
Megj.: 70 feletti érték magasnak számít

Pl. Az alacsony pontértékek jelentései:
- Az első 6 skálánál (dominancia-szubmisszió): az interperszonális adekváció zavarai, a szociális intelligencia gyengesége, kapcsolódási problémák, vezetői képességek hiánya, negatív önértékelés, rossz közérzet. A vizsgált edzőnél minden rendben van.