H�rek, inform�ci�k, kutat�si eredm�nyek >
SPORTPSZICHOL�GIAI SZEM�LYIS�GPROFIL J.K. labdar�g�

A tesztet felvette �s ki�rt�kelte:
Baranya Istv�n
sportpszichol�gus

Ramada Resort - Aquaworld - Bp.

b�vebben >>>

SPORTPSZICHOL�GIAI�SZEM�LYIS�GPROFIL SZ.CS. kos�rlabda, labdar�g�

A tesztet felvette �s ki�rt�kelte:
Baranya Istv�n
sportpszichol�gus

Ramada Resort - Aquaworld - Bp.

b�vebben >>>

SPORTPSZICHOL�GIAI SZEM�LYIS�GPROFIL K.J. kick-box

A tesztet felvette �s ki�rt�kelte:
Baranya Istv�n - sportpszichol�gus

Ramada Resort - Aquaworld - Bp

b�vebben >>>

SPORTPSZICHOL�GIAI SZEM�LYIS�GPROFIL D.D. v�logatott �j�sz, �lsportol�

A tesztet felvette �s ki�rt�kelte:
Baranya Istv�n - sportpszichol�gus

Ramada Resort - Aquaworld - Bp

b�vebben >>>

Baranya Istv�n (pszichol�gus, UEFA 'Pro') el�ad�sa az UEFA 'Pro', 'A', 'B' licencmeg�j�t� tov�bbk�pz�se, Duna�jv�ros 2013.. aug. 14.
Baranya Istv�n sportpszichol�gus: Mennyi id� alatt regener�l�dik a szervezet?

Az �lsportban kulcsk�rd�s� v�lt a regener�l�d� k�pess�g. A labdar�g�sban p�ld�ul heti k�t t�tm�rk�z�s kimer�ti a szervezete, de ez a t�bbi labdaj�t�kra is jellemz�. A ciklikus sport�gakn�l �s a k�zd�sportokn�l is hasonl� a helyzet. Egy-egy vil�gkupa, vagy versenysorozatn�l d�nt� t�nyez� a versenyek k�z�tti regener�l�d� k�pess�g. Cikk�nkben az USA Austini Texasi Egyetem, az amerikai hadsereg K�rnyezetgy�gy�szati Kutat�int�zet�nek �s a d�l-afrikai Fokv�rosi Egyetem kutat�inak tudom�nyos v�lem�ny�t, kutat�sait mutatjuk be a t�m�ban.

b�vebben >>>

Baranya Istv�n - sportpszichol�gus: Hogyan tesz boldogg� a fut�s?

Alig van ann�l csod�latosabb �rz�s, amikor az ember a fut�s, kocog�s ut�n a zuhany alatt �nel�g�lten nyugt�zza sportteljes�tm�ny�t. A kellemes f�radts�g, a teljes�tm�ny egy�ttes �lm�nye magabiztoss�got ad. Ismert, hogy az akaratlagos emberi tev�kenys�get a szomatikus idegrendszer szab�lyozza. A mozg�sok, a fut�s, kocog�s is ezek k�z� tartozik, k�l�n�sen a sportfut�s. A szakirodalmak eg�sz sora foglalkozik a kezd�, halad� �s a profi fut�k edz�s�vel Els�sorban edz�selm�leti m�dszertani �s k�l�n�sen �lettani oldal�r�l k�zel�tik meg a dolgokat. A fut�snak, kocog�snak van azonban egy el nem hanyagolhat� pszich�s oldala is.

b�vebben >>>

Sports�r�l�sek szem�lyis�gh�ttere

Amellett, hogy a pszichol�giai k�pess�gek a sportbeli teljes�tm�ny fontos meghat�roz�i, a fizikai s�r�l�kenys�gre val� fog�konys�got is befoly�solj�k. A kutat�k az 1960-as �vekben kezdt�k felismerni, hogy bizonyos pszichol�giai jellemz�k meghat�rozz�k a versenysporttal kapcsolatos, orvosi figyelmet ig�nyl� s�r�l�sek gyakoris�g�t �s s�lyoss�g�t. A korai kutat�sok eredm�nyei azonban az alacsony mintasz�m �s a kidolgozatlan m�dszertani alapok miatt nem mutattak egys�ges k�pet. Olyan evidens, a tudom�nyos vizsg�l�d�s kezdeti szakasz�ra jellemz� meg�llap�t�sok sz�lettek csup�n, mint hogy "a s�r�lt fut�k kev�sb� kem�nyfej�ek �s egyenesek, mint a nem s�r�ltek".

b�vebben >>>

A v�r�sbor j�t�kony hat�sai sportol�kn�l

Sz�mos kutat�s elemezte m�r a sportol�k folyad�kfogyaszt�s�t. A szakemberek hol erre, hol arra esk�sznek, vannak olyanok is akik kategorikusan neves�tik a k�ros hat�s� folyad�kokat. A v�r�sbor az egyetlen olyan ital, melyet minden kutat� a j�t�kony hat�s� folyad�kok k�z� sorol. (term�szetesen a mennyis�gt�l f�gg�en). A r�gi korok az �lvezeti �rt�kek mellett els�sorban b�lfert�tlen�t� szerk�nt fogyasztott�k, mivel �gy tartott�k, a bor fogyaszt�sa megv�d az em�szt�rendszer fert�z�ses betegs�gei ellen.

b�vebben >>>

J�t�kosm�lt n�lk�li TOP edz�k. (1.r�sz)� - "Ahhoz, hogy valaki j� zsok� legye, el�tte nem kell l�nak is lennie."� (Sacchi) ��- Baranya Istv�n sportpszichol�gus, UEFA 'pro'

Az �lvonalbeli labdar�g�k t�bbs�ge a visszavonul�sa ut�n is akt�v �letet �l. Van aki �zletemberk�nt tev�kenykedik, van aki a befektet�seit forgatja, olyan is van aki csal�di v�llalkoz�st �zemeltet, de jelent�s r�sz�k nem szakad el a sport�gt�l.� Vezet�k�nt, menedzserek�nt, edz�k�nt tev�kenykednek.� A profi j�t�kos p�lyafut�s minden bizonnyal el�nyt jelent az edz�i szakm�ban, de kor�ntsem sz�m�t elengedhetetlen k�vetelm�nynek. A sport�g t�rt�net�ben j� n�h�ny olyan szakembert tal�lunk, aki j�t�kosk�nt legfeljebb amat�r szintig jutott el, futballistak�nt sohasem volt profi.
Elemz�s�nk els� r�sz�ben� sorra vessz�k azokat az edz�ket, akik ebbe a kateg�ri�ba tartoznak. A m�sodik r�szben� pedig szem�lyis�g l�lektanukkal, aur�jukkal, megk�zd�si strat�gi�jukkal, pszich�s tulajdons�gaikkal �s az �ket k�r�lvev� vil�ggal foglalkozunk.

b�vebben >>>

K�ls� vagy bels� kontrollos edz� vagyok ? - Baranya Istv�n sportpszichol�gus (UEFA 'Pro')

Az egyiknek siker�l, a m�siknak nem. Mi�rt sikeres az egyik edz� �s mi�rt nem a m�sik ? Egy�ltal�n mit�l sikeres valaki ? Milyen tulajdons�gokkal, kvalit�sokkal , szem�lyis�gvon�sokkal rendelkezik egy edz�?
A szem�lyis�g tanul�s �tj�n fejl�dik. Minden emberrel vele sz�letik az aktiv�ci�s szintje, mely meghat�rozza a szem�lyis�gt�pus�t �s melynek birtok�ban elindul a szem�lyis�gfejl�d�s �tj�n

b�vebben >>>

Gyermekekkel foglalkozni kit�ntet�s, edz�nek lenni felel�ss�g - Baranya Istv�n sportpszichol�gus, UEFA 'Pro'

Az �let �rt�k�r�l.
"Ember m�dra �lsz, ha igazs�gosan �lsz. Ha minden cselekedeted �s szavad alj�n a sz�nd�k van: nem �rtani az embereknek. Ha megk�s�rled - felt�n�s �s hi� szerep n�lk�l - seg�teni az embereknek. N�ha csak azzal, hogy nem hallgatod el az egyszer� igazs�gokat. N�ha csak azzal, hogy nem mondod tov�bb, amit m�sok hazudnak. N�ha csak azzal, hogy nem mondasz igent, mikor mindenki kiab�l: "Igen, igen!" Egy �leten �t, k�vetkezetesen, nem beleegyezni abba, ami az emberek hazugs�ga, nagyobb h�siess�g, mint alkalmilag hang mellveregetve tiltakozni ellene."
M�rai S�ndor: F�vesk�nyv
(r�szlet)

b�vebben >>>

Lehet, hogy netf�gg� vagyok?
Borsos-K�szegi Erika -pszichol�gus

"Be�rom a tel�mba a sz�mod, bejel�llek facebookon, linkelek neked zen�ket, elolvasom a mobilomon, mik a h�rek, majd besz�l�nk skype-on." A nagyi biztos kapkodja a fej�t, ha ezt hallja, a t�bbs�g viszont m�r nem: a telefonjaink okosabbak, mint mi, minden a neten van, ezzel egy�tt sajnos az �let�nk, a t�rsas kapcsolataink is.

b�vebben >>>

Mi�rt szoronganak a gyerekek?
Dr. Szolniki Nikolett - gyermekpszichi�ter

Tal�n furcs�n hangzik, de bizonyos fok� szorong�sra mindenkinek sz�ks�ge van. Ahhoz, hogy kapcsolatunk a k�rnyezet�nkkel ide�lis legyen, fontos, hogy �rz�kenyek legy�nk a visszajelz�sekre, a kritik�kra, hiszen ezek alapj�n tudjuk magunkat, viselked�s�nket form�lni. Ez bizony szorong�ssal is j�r. Mi�rt is lenne ez m�sk�pp a gyerekekn�l?

b�vebben >>>

Az amat�r labdar�g�edz� pszichol�gi�ja (I.) �A feln�tt edz� ��- Baranya Istv�n sportpszichol�gus, UEFA 'Pro'

Magyarorsz�gon az igazolt labdar�g�k 93 %-�t az amat�r�k alkotj�k. A 18 �v alatti j�t�kosok sz�ma meghaladja a 80 ezer f�t. Az ut�np�tl�s kor�ak k�z�tt, azonban k�l�nbs�get kell tenni az �n. �lvonalbeli (akad�mi�k, NB I-es csapatok, kiemelt up. nevel� egyes�letek) �s az amat�r szinten foglalkoztatott j�t�kosok k�z�tt. A felt�telrendszerek, a k�pz�s, a versenyrendszer, a foglalkoztat�s� is ehhez m�rten m�st k�v�n.� Az edz�knek is m�s-m�s� a feladatuk ezen a t�ren. Nem mindegy, hogy� heti 1-3 alkalommal vezetnek edz�seket az "amat�r" ut�np�tl�skor�aknak, vagy napi rendszeress�ggel - ak�r bentlak�sos rendszerben - k�sz�tik fel a az �lvonalbeli, professzion�lis� futballra tan�tv�nyaikat.

b�vebben >>>

Az amat�r labdar�g�edz� pszichol�gi�ja (I.) �A feln�tt edz� ��- Baranya Istv�n sportpszichol�gus, UEFA 'Pro'

Az Eur�pai Labdar�g� Sz�vets�g (UEFA) defini�lta a labdar�g�s piramis�t. A fel�p�tm�ny alapja az amat�r labdar�g�s, amelynek sz�mos szervezetts�gi form�ja �van. Tal�n a legnagyobb lefedetts�ggel �s m�lttal az amat�r feln�tt labdar�g�s rendelkezik. Ebben a vil�gban kulcsszerep h�rul az amat�r edz�re.� Nyugodtan kijelenthetj�k, hogy szerepe "t�bb mint edz�".� Az amat�r�k feln�tt vil�g�ban h�rom edz�t�pust, edz�i szem�lyis�gt�pust mutatunk be. Tan�csokat is adunk tev�kenys�g�kh�z.

b�vebben >>>

 

 

kemlsz
mlsz

generacioskozpont

aranyiskola